0

Πώς να διορθώσετε το ChatGPT Failed Refresh Auth token 403 Forbidden;

Όταν χρησιμοποιείτε το OpenAI API, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα 403 Forbidden κατά την προσπάθεια ανανέωσης του διακριτικού ελέγχου ταυτότητας του ChatGPT. Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει πώς να διορθώσετε το απαγορευμένο πρόβλημα του διακριτικού ελέγχου ταυτότητας 403 του ChatGPT.

Γιατί το ChatGPT απέτυχε η ανανέωση του διακριτικού ελέγχου 403 Απαγορεύεται;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για το 403 Απαγορεύεται όταν προσπαθείτε να ανανεώσετε ένα διακριτικό εξουσιοδότησης:

Τα διακριτικά μπορεί να λήξουν ή να ανακληθούν – Εάν το διακριτικό auth0 που χρησιμοποιήθηκε έχει ανακληθεί ή έχει λήξει, ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει ένα νέο διακριτικό.

  • Ανεπαρκή δικαιώματα: Ενδέχεται να λάβετε αυτό το σφάλμα εάν δεν έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα για να ανανεώσετε το διακριτικό. Πρέπει να ζητήσετε από τον διαχειριστή σας τα σωστά δικαιώματα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά διαπιστευτήρια.
  • Λείπουν κεφαλίδες ή παράμετροι: Ενδέχεται να λάβετε αυτόν τον κωδικό σφάλματος εάν υποβληθεί ένα αίτημα χωρίς όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους και κεφαλίδες όπως καθορίζονται στην τεκμηρίωση του API.
  • Πρόβλημα διακομιστή: Μπορείτε να δείτε αυτόν τον κωδικό σφάλματος εάν ο διακομιστής αντιμετωπίζει προβλήματα με το αίτημα ανανέωσης διακριτικού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προγραμματιστές πρέπει να ελέγξουν τα αρχεία καταγραφής διακομιστή για σφάλματα.
  • Αποκλεισμός IP από διακομιστή: Εάν υποβληθούν πάρα πολλά αιτήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η IP μπορεί να αποκλειστεί από τον διακομιστή, προκαλώντας σφάλμα.

Πώς να διορθώσετε το ChatGPT Failed Auth Token 403 Forbidden;

Πριν την επισκευή, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

1 Η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.

2 Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διακριτικού. Εάν έχει λήξει, αποκτήστε ένα νέο διακριτικό με τα κατάλληλα δικαιώματα. Η απόκτηση ενός νέου διακριτικού απαιτεί την υποβολή αιτήματος στον διακομιστή ελέγχου ταυτότητας με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, αντικαθιστώντας το παλιό διακριτικό με το νέο στον κωδικό της εφαρμογής σας.

2 Πρέπει να ελέγξετε ότι το κλειδί API που χρησιμοποιείτε είναι έγκυρο και έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα. Επιπλέον, το κλειδί παρέχει πρόσβαση στην αντίστοιχη υπηρεσία και δεν λήγει.

3 Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τελικό σημείο προτού υποβάλετε το αίτημα. Ελέγξτε τη διεύθυνση URL για ορθογραφικά και άλλα λάθη. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μέθοδο (για παράδειγμα, GET, POST, κ.λπ.) για το συγκεκριμένο τελικό σημείο.

Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής στον Πίνακα ελέγχου Auth0

1 Μεταβείτε στο Monitoring και κάντε κλικ στο Logs.

2 Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο συμβάν για να βρείτε όλα τα σφάλματα αποτυχίας ανταλλαγής διακριτικών ανανέωσης. Συγκεκριμένα, αναζητήστε τον κωδικό τύπου συμβάντος καταγραφής 4.

3 Θα δείτε τον τύπο και την περιγραφή του συμβάντος για να κατανοήσετε γιατί προέκυψε το σφάλμα.

Ελέγξτε τις κεφαλίδες αιτημάτων και το όριο τιμών

Εάν οι κεφαλίδες είναι λανθασμένες, ο διακομιστής δεν θα ελέγξει την ταυτότητα του αιτήματος και θα εμφανίσει ένα σφάλμα 403. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλίδες αιτημάτων είναι καλοσχηματισμένες και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Στο κλειδί API, ελέγξτε το όριο αιτήματος και αν έχετε φτάσει στο όριο, περιμένετε λίγο πριν υποβάλετε ένα νέο αίτημα.

Εάν δεν λειτουργεί τίποτα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του πόρου.

Η παραπάνω είναι η λεπτομερής μέθοδος για την επίλυση του 403 που απαγορεύεται όταν προσπαθείτε να ανανεώσετε το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας του ChatGPT. Η ελπίδα μπορεί να σας βοηθήσει.

Αφήστε μια απάντηση